top of page

Ontwerpers Adam was founded in 1990 by Erik Hehenkamp


DISCLAIMER

Foto's en tekst bij de projecten kunnen de indruk wekken dat wij de ontwerpers zijn van alle interieurs van de vermelde architectuurprojecten. Dat is niet zo. 

Foto's zijn tenzij anders vermeld van Ontwerpers Adam. 
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is alle op deze website gepubliceerde informatie eigendom van Ontwerpers Adam. Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd. 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website geplaatste informatie of eventuele adviezen. Het opvolgen van adviezen op deze website geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoording van de lezer van deze website. 

Ontwerpers Adam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van op deze website gepubliceerde  informatie.

Aangezien Ontwerpers Adam op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op reacties van bezoekers komen deze geheel voor rekening van de betreffende bezoeker en kunnen deze nimmer worden uitgelegd als standpunt, visie of denkwijze van de uitgever van deze website, Ontwerpers Adam.
Ontwerpers Adam behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.
Wanneer Ontwerpers Adam en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. 

Ontwerpers Adam en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door  Ontwerpers Adam en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

bottom of page